Wysyłka gratis
powyżej 300zł
Gwarancja
12 miesięcy
14 dni
Na zwrot
Wysyłka
w 24h
Profesjonalna
obsługa
100% produkty
oryginalne

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (ZWROT)

Każdemu Konsumentowi Art. 22[1]. KC w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów które nie polegają zwrotowi w myśl tego regulaminu.
Termin 14-dniowy biegnie od dnia otrzymania towaru przez Kupującego i uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłane oświadczenie o odstąpieniu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.

Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia formularz stanowiący wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest również na stronie: brakeparts.pl/formularz_zwrotu_towaru.pdf


W celu odstąpienia od umowy należy przesłać należycie wypełniony formularz odstąpienia od umowy, dowód zakupu (w przypadku zagubienia paragonu należy przesłać oświadczenie o jego zagubieniu) pocztą na adres: brakeparts.pl, ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru


Zakupiony towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres brakeparts.pl, ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków lub osobiście dostarczyć pod wskazany adres
Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, termin ten nie obowiązuje jeżeli Sprzedający zobowiąże się do samodzielnego odbioru towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia mu towaru (transport do Kupującego) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


Sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.
Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia mu towaru, z zastrzeżeniem sytuacji o których mowa w tym punkcie regulaminu.


Sprzedający dokona zwrotu płatności na konto bankowe podane w formularzu odstąpienia od umowy.
Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem.


Na wszelkie pytania związane ze zwrotami odpowiemy pod numerem telefonu: 880-091-933 oraz 880-030-045 (jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00), lub poprzez kontakt e-mail [email protected]

WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA)

Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.


Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 556 [1] Kodeksu cywilnego.
Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.


Kupujący może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Sprzedającego nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.


Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy:
- odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres: brakeparts.pl, ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków, lub samodzielnie dostarczyć pod wskazany adres.

- wskazać, czy Kupujący domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad

- wskazać, na czym według Kupującego polega niezgodność towaru z umową

- podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu)

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru.


Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.

GWARANCJA

Sprzedający nie jest producentem towarów.


Sprzedający wraz z towarem wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego umowa zawarta ze Sprzedającym stanowi dokument gwarancyjny.


Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochro-ny gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi.
Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru, za pośrednictwem Sprzedającego.


Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.


Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.


Na wszelkie pytania związane z reklamacją odpowiemy pod numerem telefonu: 880-091-933 oraz 880-030-045 (jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00), lub poprzez kontakt e-mail [email protected]