Wysyłka gratis
powyżej 300zł
Gwarancja
12 miesięcy
14 dni
Na zwrot
Wysyłka
w 24h
Profesjonalna
obsługa
100% produkty
oryginalne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BRAKEPARTS.PL

dotyczący zawierania z konsumentami na odległość umów sprzedaży towarów oraz świadczenia usług - obowiązujący od dnia 20 lipca 2016 roku – ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

1. INFORMACJA O FIRMIE

Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.brakeparts.pl jest firma HALPOR Sp. z o.o. z siedzibą ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków, NIP: 677-236-86-54, Regon: 122558466, w dalszej części niniejszego Regulaminu jako Sprzedający.

2. DANE KONTAKTOWE

Adres: HALPOR Sp. z o.o., ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków
Telefony: +48880091933, +48880030045
Adresy e-mail: [email protected], [email protected]
Punkt odbioru osobistego: brakeparts.pl, ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków
Adres składania reklamacji drogą elektroniczną: [email protected]
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość należy przesłać na adres: brakeparts.pl, ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków lub elektronicznie [email protected]
Towar podlegający zwrotowi należy przesłać na adres brakeparts.pl, ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków lub osobiście dostarczyć pod powyższy adres.

3. DEFINICJE

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.brakeparts.pl prowadzony przez firmę HALPOR Sp. z o.o. i będący jej własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną.
Kupujący – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, korzystający z usług Sprzedającego, kupujący towary na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,.
Zamówienie – oświadczeni e woli Kupującego, na podstawie którego kupuje on towary oferowane przez Sprzedającego. Zamówienie zawiera wszystkie szczegółowe informacje umożliwiające jego realizację.
Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym w Sklepie.
Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Kupujących ze Sklepu w celu zakupu części oraz akcesoriów motoryzacyjnych znajdujących się w ofercie na stronie internetowej Sklepu, jak również towarów, które nie figurują w ofercie Sklepu, a mogą być dostarczone Kupującemu po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym lub w innej formie pisemnej. Regulamin określa także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności Sprzedającego i Kupujących. Regulamin jest dostępny na stronie:
Przed zawarciem umowy lub założeniem konta Kupujący zapoznaje się z treścią Regulaminu, zaś akceptację jego postanowień potwierdza zaznaczając checkbox’em odpowiednie pole formularza w procesie składania Zamówienia.

5. REJESTRACJA

Rejestracja na stronie internetowej Sklepu jest dobrowolna i bezpłatna.
Rejestracja jest wymagana do złożenia Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu.
W celu dokonania rejestracji Kupujący wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
Kupujący rejestrujący się w Sklepie otrzymuje osobiste konto, którego hasło ustanawia sam. Podany w czasie rejestracji adres e-mail stanowić będzie jednocześnie Login Kupującego (nazwę, dzięki której przy równoczesnym podaniu hasła Kupujący uzyskiwać będzie dostęp do konta).
Podany adres e-mail nie może być adresem wykorzystanym wcześniej przy rejestracji innego konta w Sklepie.
Kupujący może posiadać tylko jedno konto w Sklepie.
W przypadku zmiany jakichkolwiek danych użytych podczas procesu rejestracji, Kupujący powinien niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach osobistego konta, korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikłe z niepoprawienia lub błędnego wprowadzenia przez Kupującego danych osobowych.
W przypadku istnienia uzasadnionego ryzyka czy też stwierdzenia, że rejestracja konta nastąpiła przez osobę, która podała niezgodnie z prawdą informacje, Sprzedający może zawiesić konto. O podjęciu takich działań Kupujący zostanie poinformowany za pomocą e-mail. Wznowienie aktywności konta może zostać uzależnione od podjęcia przez Kupującego działań zmierzających do wyjaśnienia, czy też usunięcia nieprawdziwych danych.
Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Sklepu w sposób niezakłócający jej funkcjonowania.

6. CENA TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w podsumowaniu Zamówienia (wartość koszyka). Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.


Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:

- za pomocą elektronicznych kanałów płatności w ramach Przelewu

- za pobraniem - zapłata tylko gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki

- gotówką lub kartą płatniczą - przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie Sprzedającego.

Brak wpłaty ceny Zamówienia po upływie 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z Zamówienia. Po upływie wskazanego terminu Sprzedający anuluje Zamówienie.

Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są:

1) Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2) Dotpay sp. z o.o. ul. Wielicka 28B, 30-552 Kraków

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Czas realizacji zamówienia dla towarów oznaczonych jako „dostępne” wynosi 24h w dni robocze od momentu zaakceptowania płatności dokonanej kartą płatniczą. Czas realizacji dla produktów oznaczonych jako „na zamówienie” wynosi od 14 dni do 5 miesięcy. Przed złożeniem zamówienia należy zapytać o dokładny czas realizacji zamówienia.

7. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Kupujący może złożyć Zamówienie poprzez:


- stronę internetową www.brakeparts.pl

- przesłanie Zamówienia e-mailem na adres podany w zakładce Kontakt;

- telefonicznie, kontaktując się pod nr telefonów z zakładki Kontakt

Potwierdzenie Zamówienia złożonego poprzez sklep internetowy po stronie Kupującego odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie dokonania Zamówienia.
W przypadku złożenia Zamówienia drogą e-mail lub telefoniczną, Sprzedający przesyła Kupującemu e-mail potwierdzający treść złożonego Zamówienia. W celu zawarcia umowy, Kupujący akceptuje treść Zamówienia drogą e-mailową.
Kupujący może wprowadzać zmiany w Zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu potwierdzającego sprzedaż. Kupujący może wycofać złożone Zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie wyżej wymienionych zmian możliwe jest poprzez wysłanie na adres mailowy Sklepu stosownej informacji (lub poprzez formularz kontaktowy). Formy kontaktu wskazane zostały w § 2 niniejszego Regulaminu oraz publikowane są na stronie internetowej Sklepu.
W przypadku niewystarczającej ilości danych potrzebnych do rozpoczęcia procesu realizacji Zamówienia, obsługa Sklepu skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia danych. W przypadku, gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia danych, z zastrzeżeniem, że jeżeli do 5 dni roboczych Kupujący nie skontaktuje się z obsługą Sklepu lub ponowne próby kontaktu z Kupującym nie powiodą się, Zamówienie zostanie anulowane. W przypadku gdy Kupujący uiści kwotę za zamawiany towar, zostanie ona zwrócona Kupującemu.
W przypadku płatności internetowej lub przelewem na rachunek bankowy, przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego rozpoczyna się w momencie zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu ceny złożonego Zamówienia, widocznej w podsumowaniu Zamówienia.
W razie gdy Zamówienie Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane (niedostępność zamówionego towaru), Kupujący niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany.
Jeżeli towar jest czasowo niedostępny, Sprzedający poinformuje Kupującego o przedłużonym terminie dostawy towaru niedostępnego; w takim przypadku czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie.
W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący informowany jest o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).
Jeżeli towar nie jest w ogóle dostępny, z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego, Kupujący może złożyć Zamówienie na inny towar z oferty Sklepu albo otrzymać zwrot zapłaconej już ceny. W przypadku wyboru innego towaru uiszczona uprzednio cena za towar niedostępny zostanie odpowiednio rozliczona a Kupujący otrzyma zwrot różnicy cen albo uiści na rzecz Sprzedającego kwotę stanowiącą brakującą część ceny nowo wybranego towaru.
Przy sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży dotyczącej ograniczonej liczby towarów, realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych Zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


8. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sprzedający dołoży wszelkich starań, by na bieżąco informować Kupujących o statusie realizacji zamówienia.

Realizacja Zamówienia drogą wysyłkową:
- realizacja Zamówienia rozpoczyna się w dniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, jeśli towar jest dostępny w i przyjęcie Zamówienia nastąpiło do godziny 14.00. Standardowo czas realizacji Zamówienia liczony od momentu złożenia i potwierdzenia Zamówienia oraz otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty za Zamówienie, do chwili nadania przesyłki wynosi 24 godziny

- czas realizacji Zamówienia nie uwzględnia dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską albo innego doręczyciela (orientacyjnie od 24 do 48 godzin).

- Zamówienia przyjęte do realizacji po godzinie 14.00 będą realizowane w następnym dniu roboczym.

- w przypadku Zamówienia składającego się z kilku towarów, których czasy realizacji są różne, czas ekspediowania przesyłki może ulec wydłużeniu do czasu przygotowania do wysyłki towaru z najdłuższym terminem realizacji.

- w przypadku towarów, które nie znajdują się w magazynie (z którego realizowane są wysyłki), a są dostępne w innych lokalizacjach, termin realizacji Zamówienia opóźni się o czas potrzebny na dostarczenie towaru z magazynu regionalnego do magazynu (w takim przypadku czas wysyłki wydłuża się średnio o ok. 2-3 dni robocze).

- w momencie nadania przesyłki, na adres e-mailowy odbiorcy wysyłana jest wiadomość potwierdzająca jej wysyłkę


W przypadku przewidywanego dłuższego oczekiwania na realizację niż określony powyżej, Kupujący jest indywidualnie informowany o czasie realizacji Zamówienia.
Do każdego Zamówienia wystawiana jest paragon, a na życzenie faktura VAT.

9. DOSTAWA

Dostawy towarów zamawianych w Sklepie realizowane są na terenie RP.
Cena wysyłki podawana jest przy składaniu zamówienia, odpowiednia dla wybranej metody wysyłki
Dostawy krajowe realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS lub poprzez paczko maty InPost
W razie nieobecności odbiorcy, kurier pozostawia awizo. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego z Kupującym. Kurier podejmie dwie próby doręczenia przesyłki. W przypadku dwukrotnej nieobecności odbiorcy, awizowaną przesyłkę można odebrać w najbliższym terminalu firmy UPS.
Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
Przy odbiorze przesyłki Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki lub niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Kupujący jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji, w celu przy-gotowania nowej dostawy.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane niedokładnym lub błędnym adresem podanym przez Kupującego w Zamówieniu.

10.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (ZWROT)

Każdemu Konsumentowi Art. 22[1]. KC w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów które nie polegają zwrotowi w myśl tego regulaminu.
Termin 14-dniowy biegnie od dnia otrzymania towaru przez Kupującego i uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem zostanie wysłane oświadczenie o odstąpieniu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia pisemne pouczenie o prawie odstąpienia od umowy. Pouczenie o prawie odstąpienia dostępne jest również na stronie:
Sprzedający dołącza do każdego Zamówienia formularz stanowiący wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest również na stronie: brakeparts.pl/formularz_zwrotu_towaru.pdf
W celu odstąpienia od umowy należy przesłać należycie wypełniony formularz odstąpienia od umowy, dowód zakupu (w przypadku zagubienia paragonu należy przesłać oświadczenie o jego zagubieniu) pocztą na adres: brakeparts.pl, ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]
W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania odstąpienia od umowy.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru
Zakupiony towar podlegający zwrotowi należy wysłać na adres brakeparts.pl, ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków lub osobiście dostarczyć pod wskazany adres
Kupujący ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, termin ten nie obowiązuje jeżeli Sprzedający zobowiąże się do samodzielnego odbioru towaru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia mu towaru (transport do Kupującego) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Sprzedający nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.
Sprzedający nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia mu towaru, z zastrzeżeniem sytuacji o których mowa w tym punkcie regulaminu.
Sprzedający dokona zwrotu płatności na konto bankowe podane w formularzu odstąpienia od umowy.
Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem .
Na wszelkie pytania związane ze zwrotami odpowiemy pod numerem telefonu: 880-091-933 oraz 880-030-045 (jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00), lub poprzez kontakt e-mail [email protected]

11.WADY FIZYCZNE I PRAWNE TOWARÓW (RĘKOJMIA)

Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła i są oryginalne.
Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 556 [1] Kodeksu cywilnego.
Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
Sprzedający wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
Kupujący może zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany towaru lub zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego byłoby niemożliwe lub wymagałoby od Sprzedającego nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
Jeżeli Kupujący żądał wymiany towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową należy:
- odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (opakowanie, w którym przesyłka została doręczona należy w całości umieścić w kolejnym opakowaniu), na adres: brakeparts.pl, ul. Ojcowska 9, 31-344 Kraków, lub samodzielnie dostarczyć pod wskazany adres.

- wskazać, czy Kupujący domaga się usunięcia wady czy wymiany towaru na wolny od wad

- wskazać, na czym według Kupującego polega niezgodność towaru z umową

- podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu)

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu towaru.
Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.

12.GWARANCJA

Sprzedający nie jest producentem towarów.
Sprzedający wraz z towarem wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny lub stanowiący dowód zakupu paragon lub fakturę VAT. W przypadku braku wydania dokumentu gwarancyjnego umowa zawarta ze Sprzedającym stanowi dokument gwarancyjny.
Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego. Zawiera także informacje niezbędne do wykonania uprawnień z gwarancji, takie jak: nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, czas trwania i zasięg terytorialny ochro-ny gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady oraz informację, że gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi.
Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru, za pośrednictwem Sprzedającego.
Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
Na wszelkie pytania związane z reklamacją odpowiemy pod numerem telefonu: 880-091-933 oraz 880-030-045 (jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00), lub poprzez kontakt e-mail [email protected]

13.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedający zobowiązuje się do pomocy Kupującym w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem Sklepu lub z jego nieprawidłowym funkcjonowaniem.
Brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia Siły Wyższej, nie stanowi podstawy do wysuwania roszczeń o odszkodowania czy kary umowne, chyba że Strona, której Siła Wyższa dotyczy, zaniedbała natychmiastowego, po uzyskaniu stosownych możliwości, zawiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu takich okoliczności.
Sprzedający dołoży starań, aby zapewnić Kupującym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu.
Sprzedający podejmuje działania przeciwdziałające rozpowszechnianiu spamu oraz w zakresie kontroli plików zapisanych na serwerze programem antywirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich.

14.UPRAWNIENIA SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedający uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności do Sklepu lub jego części i krótkich przerw w dostępie do Sklepu w celu jego rozbudowy, konserwacji i aktualizacji oferty towarów, a także do całkowitego zawieszenia działalności Sklepu, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie. Kupującym nie przysługują z tego tytuły żadne roszczenia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź usunięcia zarejestrowanych kont Kupujących.
Sprzedający może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu oraz dokonywania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu lub usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Kupujący:
- podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

- dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

- dopuści się zachowań, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że nie dotyczy to niezgodności towaru z Zamówieniem oraz prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta i Kodeksem cywilnym.

15.ZASTRZEŻENIA PRAW

Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne (zdjęcia towarów), układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), rozwiązania informatyczne, znaki towarowe oraz inne informacje stanowią przedmiot praw Sprzedającego, które są chronione w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.).
Sprzedający posiada majątkowe prawa autorskie do zawartości wizualizacji Sklepu oraz elementów mienia (w tym dóbr niematerialnych) Sprzedającego, które są wykorzystywane przez Sklep. Prawa te podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający pozostaje w stałych stosunkach umownych.
Sprzedający wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu oraz drukowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Kupującego.
Wszelkie prawa, o których mowa w pkt 1-2 w całości lub w części są zastrzeżone. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie, gromadzenie lub przetwarzanie w całości lub w części materiałów i informacji zamieszczonych w Sklepie, w tym modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy publikowanie w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Sprzedającego jest nielegalne.
Użyte w Sklepie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

16.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Ewentualne spory wynikłe z umowy sprzedaży towarów oraz usług i złożonych reklamacji mogą być rozstrzygane na drodze postępowania mediacyjnego.
Postępowanie mediacyjne (odpłatne lub nieodpłatne) wszczynane jest na wniosek o przeprowadzenie mediacji, który powinien zawierać: oznaczenie stron, dokładnie określenie żądania, przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie, podpis strony, wymienienie załączników oraz dowód nadania odpisu wniosku przeciwnikowi. Wniosek może także zawierać konkretną propozycję rozstrzygnięcia sporu.

17.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowane będzie postanowienie najbliższe celom postanowienia uznane-go za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
Umowy są zawierane w języku polskim
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez Sprzedającego, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Sklepu dla wszystkich umów zawartych po tej dacie.
Kupujący dokonując Zamówienia potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu.
Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać e-mailem lub pocztą na adres [email protected]
W sprawach nieokreślonych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

18.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma HALPOR Sp. z o.o. zarządzająca sklepem internetowym znajdującym się poda adresem WWW.brakeparts.pl oświadcza, że dane osobowe przetwarzane są tylko dla celów realizacji złożonego zamówienia. Akceptacja regulaminu wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych tylko w celu niezbędnym do prawidłowego obsłużenia złożonego zamówienia.

19.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszelkie dane gromadzone przez firmę HALPOR Sp. z o.o. na stronie www.brakeparts.pl służą jedynie prawidłowej realizacji złożonego zamówienia.